مورد اعتماد

Dolphin Jetpack - Fast & Flash

greenraccoon23
8.29MB
دانلود
دانلودها 50k - 250k
نسخه 7.3.1 2 سال قبل

توضیح Dolphin Jetpack - Fast & Flash

🚀<b>Get Dolphin Jetpack to speed up your Dolphin Browser and enjoy more cool features. Dolphin Jetpack uses Dolphin’s very own HTML5 rendering engine that powers Dolphin for the best HTML5 web game and web app experiences.</b>

<b>The nitty-gritty</b>

Dolphin Jetpack is an improved browser kernel with extensive canvas/GPU/JavaScript enhancement and behind-the-scenes technology, which makes Dolphin Browser one of the highest scoring HTML5 browsers.

With Dolphin Jetpack enabled, Dolphin Browser is 5 - 10X faster than the default Android browser, and keeps you safe from the internet attack.

🚀More cool features🚀

<b>★ Flash Player support.</b> Dolphin Jetpack optimizes the experience of flash videos and flash games.

Click on the link below to learn how to play flash content in Dolphin Browser. <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/topics/591820--android-flash-playing/articles%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGTWxhy7QhkWeZdsdwg7kvMuEl0yg&sa=D&usg=AFQjCNFTWqrEofJ7A38IxrRPKxArhgFgsQ" target="_blank">https://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/topics/591820--android-flash-playing/articles</a>

<b>★ Auto-Fit Pages.</b> In desktop mode, double tap or pinch to zoom to auto-fit site content to the screen.

<b>★ Better fullscreen experience </b> when playing HTML 5 videos.

<b>★ Web Games.</b> Play X-type <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://phoboslab.org/xtype/in%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF_8pzGCRfdtmP4wrGPjGUmQeEmXg&sa=D&usg=AFQjCNHaeHo4fwwJTUDDbW2VaUrSQkINwg" target="_blank">http://phoboslab.org/xtype/in</a> fullscreen mode.

Check more features in Dolphin Lab provided by 3rd party developers: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://dolphin.com/lab/en%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGmtl8tntHgxAJK2vLEvvZ9WzfZIg&sa=D&usg=AFQjCNGvVwfOPcdM48ZZk4ta0g_uVcqozQ" target="_blank">http://dolphin.com/lab/en</a>

<b>NOTE:</b>

1. Should be used with the latest Dolphin Browser.

2. Please make sure Dolphin Jetpack is enabled in settings.

3. After installing, you may restart Dolphin Browser to avoid compatibility problems.

<b>About Dolphin Browser

Dolphin Browser is the full featured best we browser for Android. Download Dolphin Browser for free to surf the Internet with best unique features including Adblock, incognito browsing (Private browsing), gesture, sonar, adobe flash player for Android tablets and phones.

👍👍👍👍👍 <b>Over 150,000,000 downloads on Android and iOS</b>

👍👍👍👍👍 <b>Best Mobile Web Browser on Android Market</b>

★ <b>Flash player</b>

Get the best gaming and video experience with Flash Player for Android support on Dolphin Browser.

★ <b>Adblock</b>

With Dolphin Browser Adblock add-on, you can surf the web without the annoying ads. It will automatically removes unwanted content from the Internet. Find Adblock add-on here: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://dolphin.com/lab/en%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGmtl8tntHgxAJK2vLEvvZ9WzfZIg&sa=D&usg=AFQjCNGvVwfOPcdM48ZZk4ta0g_uVcqozQ" target="_blank">http://dolphin.com/lab/en</a>

★ <b>Incognito browsing (Private Browsing)</b>

Incognito browsing mode offers you real private browsing experience without leaving any history data.

★ <b>Fast download</b>

Download HTML5, Flash videos and others with blazing speed from the Internet. You can also easily delete or move downloaded files in file manager.

★ <b>Sync</b>

Sync your history, bookmarks, and passwords. Plus, open and push tabs and websites easily across Android, iPhone, iPad, and desktop browsers including Chrome, Firefox, and Safari using Dolphin Connect. You can even enjoy flash content pushed from desktop with adobe flash player for Android support.

★ <b>Clean UI and fast navigation</b>

Localized preload top sites listed, such as Facebook, Amazon, ESPN, Reddit, Bing, etc. You can also add your most visited websites as speed dial, then organize them easily with one touch access.

★ <b>Gesture</b>

Access the Internet by creating a personal Gesture (symbol) for websites and common features. For example, drawing a letter ”G” to go to google or “B” to go to Bing.com.

★ <b>Sonar</b>

Dolphin Browser listens and lets you use your voice to search, share on favorite social networks, bookmark favorite websites, and navigate the web without typing.

★ <b>Add-ons</b>

With add-ons such as Speed Booster, Web to PDF, Translate, Screen Cut, Dolphin Video, Dolphin QR & Barcode Scanner and much you can enjoy the best services all for free.

👍We love to hear your feedback, so send us an email 📧 <a href="mailto:support@dolphin.com">support@dolphin.com</a> and if you like what you see please take a minute to rate us!

Website: www.dolphin-browser.com

Join Dolphin Facebook Fan page: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.facebook.com/DolphinFans%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNE4Fzogban6uL_jJ0XrYVakeRJMWQ&sa=D&usg=AFQjCNGmdJ2iH8czbGxxiG2fyKeHgX5psQ" target="_blank">http://www.facebook.com/DolphinFans</a>

Follow Dolphin on Twitter: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://twitter.com/%2523!/DolphinBrowser%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFgG2dMF-aP1ZyQNx_ItzuwiItxXA&sa=D&usg=AFQjCNGM_dOmRtFaAL2y0-sOdVrdwEf69g" target="_blank">https://twitter.com/#!/DolphinBrowser</a>

</b>

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">🚀 <b> Krijg Dolphin Jetpack om de snelheid van uw Dolphin Browser en geniet van meer coole functies. Dolphin Jetpack maakt gebruik van Dolphin's eigen HTML5 rendering engine die de bevoegdheden van Dolfijn voor de beste HTML5 web-game en web app ervaringen.

<b> De beslommeringen

Dolphin Jetpack is een verbeterde browser kernel met uitgebreide canvas / GPU / JavaScript enhancement en achter-de-schermen-technologie, die Dolphin Browser één van de hoogst scorende HTML5 browsers maakt.

Met Dolphin Jetpack ingeschakeld, Dolphin Browser is 5 - 10x sneller dan de standaard Android-browser, en houdt je veilig van het internet aanval.

🚀More koel features🚀

<b> ★ Flash Player support. Dolphin Jetpack optimaliseert de ervaring van flash video's en flash games.

Klik op de link hieronder om te leren hoe flash content in Dolphin Browser spelen. <a href="https://www.google.com/url?q=https://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/topics/591820--android-flash-playing/articles&sa=D&usg=AFQjCNGTWxhy7QhkWeZdsdwg7kvMuEl0yg" target="_blank">https://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/topics/591820--android-flash-playing/articles</a>

<b> ★ Auto-Fit Pages. In de desktop-modus, dubbele tik of knijpen om te auto-fit inhoud van de site om het scherm te vergroten.

<b> ★ Beter fullscreen ervaring bij het afspelen van HTML 5-video's.

<b> ★ Web Games. Play X-type <a href="https://www.google.com/url?q=http://phoboslab.org/xtype/in&sa=D&usg=AFQjCNF_8pzGCRfdtmP4wrGPjGUmQeEmXg" target="_blank">http://phoboslab.org/xtype/in</a> fullscreen-modus.

Controleer meer features in Dolphin Lab verstrekt door 3rd party ontwikkelaars: <a href="https://www.google.com/url?q=http://dolphin.com/lab/en&sa=D&usg=AFQjCNGmtl8tntHgxAJK2vLEvvZ9WzfZIg" target="_blank">http://dolphin.com/lab/en</a>

<b> NB:

1. Moet worden gebruikt in combinatie met de nieuwste Dolphin Browser.

2. Zorg ervoor dat Dolphin Jetpack is ingeschakeld in de instellingen.

3. Na de installatie, kunt u Dolphin Browser opnieuw opstarten om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.

<b> Over Dolphin Browser

Dolphin Browser is de complete beste we browser voor Android. Download Dolphin Browser gratis op het internet met de beste unieke kenmerken, zoals Adblock surfen, incognito browsen (Private browsing), gebaar, sonar, Adobe Flash Player voor Android tablets en telefoons.

👍👍👍👍👍 <b> Over 150.000.000 downloads op Android en iOS

👍👍👍👍👍 <b> Best Mobile Web Browser op Android Market

★ <b> Flash player

Haal het beste gaming en video-ervaring met Flash Player voor Android-ondersteuning op Dolphin Browser.

★ <b> Adblock

Met Dolphin Browser Adblock add-on, kunt u surfen op het web zonder de vervelende advertenties. Het zal automatisch verwijdert ongewenste inhoud van het internet. Zoek Adblock add-on hier: <a href="https://www.google.com/url?q=http://dolphin.com/lab/en&sa=D&usg=AFQjCNGmtl8tntHgxAJK2vLEvvZ9WzfZIg" target="_blank">http://dolphin.com/lab/en</a>

★ <b> Incognito browsing (Private Browsing)

Incognito browsing mode biedt u een echte privé surfervaring zonder dat er historische gegevens.

★ <b> Snelle download

Download HTML5, Flash-video's en anderen met hoge snelheid van het internet. U kunt ook gemakkelijk verwijderen of verplaatsen gedownloade bestanden in file manager.

★ <b> Sync

Synchroniseer uw geschiedenis, bladwijzers en wachtwoorden. Plus, open en duw tabbladen en websites gemakkelijk over Android, iPhone, iPad, en desktop browsers zoals Chrome, Firefox en Safari met behulp van Dolphin Connect. U kunt zelfs genieten van flash content geduwd vanaf de desktop met Adobe Flash Player voor Android ondersteuning.

★ <b> Clean UI en snelle navigatie

Gelokaliseerde preload topsites vermeld, zoals Facebook, Amazon, ESPN, Reddit, Bing, enz. U kunt uw meest bezochte websites toevoegen als speed dial, dan organiseren ze gemakkelijk met één aanraking toegang.

★ <b> Gesture

Toegang tot het internet door het creëren van een persoonlijke Gebaar (symbool) voor websites en gemeenschappelijke kenmerken. Bijvoorbeeld, het tekenen van een letter "G" naar google of "B" naar Bing.com.

★ <b> Sonar

Dolphin Browser luistert en kunt u uw stem gebruiken om te zoeken, te delen op favoriete sociale netwerken, bookmark favoriete websites, en navigeer het web zonder te typen.

★ <b> Add-ons

Met add-ons, zoals Speed ​​Booster, Web naar PDF, Vertalen, Screen Cut, Dolphin Video, Dolphin QR & Barcode Scanner en veel dat je kunt genieten van de beste diensten allemaal gratis.

👍We graag uw feedback te horen, dus stuur ons een e-mail 📧 <a href="mailto:support@dolphin.com">support@dolphin.com</a> en als je wilt wat je ziet neem dan een minuut om ons een cijfer!

Website: www.dolphin-browser.com

Word lid van Dolphin Facebook Fan pagina: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.facebook.com/DolphinFans&sa=D&usg=AFQjCNE4Fzogban6uL_jJ0XrYVakeRJMWQ" target="_blank">http://www.facebook.com/DolphinFans</a>

Volg Dolphin op Twitter: <a href="https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/%23!/DolphinBrowser&sa=D&usg=AFQjCNFgG2dMF-aP1ZyQNx_ItzuwiItxXA" target="_blank">https://twitter.com/#!/DolphinBrowser</a>
</b></b></b></b></b></b></b></b></b>
</b></b>
</b>
</b>
</b></b></b></b>

</b>
</b></div> <div class="show-more-end">

مشاهده بیشتر

رتبه بندی کاربران برای Dolphin Jetpack - Fast & Flash

4.21
14
5
8
4
2
3
3
2
1
1
0

دیدگاه ها برای Dolphin Jetpack - Fast & Flash

زبان
هیچ دیدگاهی برای Dolphin Jetpack - Fast & Flash نیست، اولین نفر باشید!
اپلیکیشن خوب تضمین شده!

اپلیکیشن خوب تضمین شده!

این اپلیکیشن تست‌های امنیتی برای ویروس، مالور و سایر حملات خطرناک را گذرانده است و دربرگیرنده هیچ خطری نیست.

آواتار فروشگاه greenraccoon23
greenraccoon23 فروشگاه 1.1k 136.87k

APK اطلاعات درباره Dolphin Jetpack - Fast & Flash

نسخه APK 7.3.1
سازگاری Android 2.3.3+ (Gingerbread)
برنامه نویس Dolphin Browser
شرایط حریم خصوصی http://dolphin-browser.com/privacy/


دانلود Dolphin Jetpack - Fast & Flash APK
دانلود